مشارکت مالی در فعالیت های ستاد مردمی مبارزه با کرونا

 

  • لطفا نام هیئت،مجموعه و یا سازمانی که از طرف آن پرداخت را انجام می دهید ذکر کنید
  • به تومان وارد شود