مشاوره رواشناسی

اطلاعات این فرم در اختیار مسئول ستاد در استان شما قرار خواهد گرفت. با شما تماس می گیرند و انشاءلله در خدمت به مردم ایران و مبارزه با کرونا، در کنار شما خواهیم بود.

مرحله ۱ از ۴ - اطلاعات شخصی

۲۵%
  • اعداد را انگلیسی وارد نمایید.
  • لطفا کدملی ۱۰ رقمی خود را به صورت عدد وارد نمایید.
    به منظور ترغیب دیگر مردم ایران به همکاری و همچنین معرفی شما و تخصص تان
  • این عکس به منظور صدور کارت در صورت نیاز استفاده خواهد شد.